Medlemskapsavtal för X100 Fitness Aktiebolag

  1. Parter

Detta medlemskapsavtal (“Avtal”) ingås mellan X100 Fitness Aktiebolag, org.nr. 55937-40805 (hädanefter “Gymmet”) och sina medlemmar(hädanefter “Medlemmen”).

  1. Medlemskap

2.1 Genom att ingå detta Avtal bekräftar Medlemmen att de har valt att teckna ett medlemskap hos Gymmet och accepterar att följa Gymmets regler och villkor.

2.2 Medlemskapet inkluderar tillgång till gymmet och dess utrustning samt eventuella gruppträningspass och andra tjänster som ingår i det valda medlemskapet.

  1. Medlemskapsalternativ

Gymmet erbjuder följande medlemskapsalternativ:

3.1 Månadsmedlemskap (bundet i 6 månader): Medlemmen har tillgång till gymmet under en (1) månad och betalar en månadsavgift. Detta medlemskap är bundet i minst sex (6) månader.

3.2 Årsmedlemskap: Medlemmen har tillgång till gymmet under tolv (12) månader och betalar en årsavgift.

  1. Medlemskapsavgift

4.1 Medlemmen förbinder sig att betala den aktuella medlemskapsavgiften för det valda medlemskapsalternativet.

4.2 Avgiften betalas i förskott och är inte återbetalningsbar.

4.3 Medlemmen har rätt att ändra sitt medlemskapsalternativ genom att skriftligen meddela Gymmet minst 30 dagar före förändringens ikraftträdande.

  1. Användning av gymmet

5.1 Medlemmen förbinder sig att följa Gymmets ordningsregler och använda utrustningen på ett säkert och korrekt sätt.

5.2 Medlemmen är ansvarig för sina personliga tillhörigheter och Gymmet ansvarar inte för eventuella förluster eller skador.

5.3 Medlemmen är skyldig att visa hänsyn till andra medlemmar och personal.

  1. Hälsa och säkerhet

6.1 Medlemmen bekräftar att de har läst och förstått alla säkerhetsföreskrifter och att de är fysiskt kapabla att delta i träningsaktiviteter på Gymmet.

6.2 Medlemmen är skyldig att informera Gymmet om eventuella medicinska förhållanden eller andra omständigheter som kan påverka deras förmåga att träna säkert.

  1. Uppsägning och ändring av medlemskap

7.1 Medlemmen har rätt att säga upp sitt medlemskap genom att skriftligen meddela Gymmet minst 30 dagar före uppsägningens ikraftträdande.

 

7.2 Gymmet förbehåller sig rätten att ändra medlemskapsvillkoren, avgifter och/eller tjänster genom att skriftligen meddela Medlemmen minst 30 dagar i förväg.

7.3 Gymmet har rätt att säga upp medlemskapet med omedelbar verkan om Medlemmen bryter mot Avtalet, ordningsregler, eller om Medlemmen agerar på ett sätt som anses skadligt för Gymmet eller dess medlemmar.

  1. Personuppgifter

8.1 Gymmet behandlar Medlemmens personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och Gymmets integritetspolicy. Genom att teckna detta Avtal ger Medlemmen sitt samtycke till sådan behandling.

8.2 Medlemmen har rätt att begära tillgång till, rättelse av, eller radering av sina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

  1. Force Majeure

9.1 Ingen part är ansvarig för förseningar eller underlåtenhet att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal om sådan försening eller underlåtenhet beror på omständigheter utanför partens rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till, strejker, lockout, brand, översvämning, krig, terrorism eller naturkatastrofer.

  1. Tvistlösning

10.1 Eventuella tvister som uppstår mellan parterna i samband med detta Avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten hänskjutas till allmän domstol.